Általános szerződési feltételek

A www.moonlightbrand.sk webáruház általános szerződési feltételei
I. Bevezető rendelkezések és fogalommeghatározások
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”-ként is) az alábbi felek
közötti jogviszonyokat szabályozzák:
a vállalat
Cégnév: moonlight global s. r. o.
Székhely: Nemocničná 615/45, Galanta 924 01, Szlovák Köztársaság
a Nagyszombati Járásbíróság (Okresný súd Trnava) cégjegyzékébe bejegyezve, Sro rész,
50041/T számú bejegyzés
Cégazonosító: 54090067
Adószám: 2121567965
Közösségi adószám: SK 2121567965
Bankszámla: SK0211000000002946115799
Az eladó HÉA-körös adózó /hozzáadottérték-adó/
(a továbbiakban „Eladó”-ként is)
valamint minden olyan személy, aki az Eladó által az Eladó Webhelyén kínált áruk vagy
szolgáltatások vásárlója, és aki a jelen Általános Szerződési Feltételek alábbi
rendelkezései, valamint a fogyasztót meghatározó vonatkozó jogszabályok értelmében
fogyasztóként jár el; ezen jogszabályok alatt a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai
értendők, különösen a következők: A távollevők között vagy az eladó üzemegységein kívül
kötött áru- vagy szolgáltatásértékesítési szerződések terén érvényes fogyasztóvédelemről,
valamint más törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 102/2014. sz. törvény
hatályos változata, a fogyasztóvédelemről szóló Tt. 250/2007 sz. törvény hatályos
változata, az elektronikus kereskedelemről szóló Tt. 22/2004. sz. törvény hatályos
változata, a Tt. 40/1964 sz. törvénye – a polgári törvénykönyv hatályos változata, valamint a
fogyasztóvédelemről szóló Tt. 250/2007 sz. módosított törvény.
1.1.1. Az Eladó e-mailes és telefonos elérhetősége:
E-mail: viktor@moonlightokuliare.sk
Tel.: +421904328672
1.1.2. Az iratok, reklamációk, szerződéstől való elállás stb. kézbesítési címe:
moonlight global s. r. o., Jas 936/5, 924 01 Galanta, Szlovák
Köztársaság
1.2. Jelen Általános Szerződési Feltételek a fogyasztónak minősülő Vásárlók és az Eladó
közötti jogviszonyokat szabályozzák.
1.3. A Webáruház kifejezés megegyezik az Internetes bolt és a Webhely kifejezésekkel.

1.4. Vásárlónak minősül minden olyan személy (természetes vagy jogi személy), aki
elsősorban az Eladó Webhelyén keresztül, vagy egyéb távkommunikációs eszköz
használatával megrendelést adott le.
1.5. A fogyasztó az a Vásárló (magánszemély), aki az adásvételi szerződés Eladó
Webhelyén keresztül történő megkötésekor nem vállalkozói minőségében jár el.
1.6. Jogi személyként eljáró Vásárlókkal, ill. egyéni vállalkozói minőségükben eljáró
magánszemélyekkel (azaz nem fogyasztói minőségükben eljáró Vásárlókkal) fennálló
szerződéses kapcsolatokra a Tt. 513/1991 sz. módosított törvényének – szlovák
kereskedelmi törvénykönyv – rendelkezései vonatkoznak.
1.7. A jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában a távollevők között kötött
szerződés az Eladó és a fogyasztó között létrejött olyan szerződés, amely kizárólag egy
vagy több távkommunikációs eszköz útján, az Eladó és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte
nélkül jön létre, elsősorban a Webhely vagy más távközlési eszköz használatával.
1.8. Az Adásvételi Szerződés fogalma a termékekre vonatkozó adásvételi szerződést és a
szolgáltatásnyújtási szerződést is egyaránt magában foglalja a jelen ÁSZF-ben rögzített
meghatározás értelmében.
1.9. A termékek (a továbbiakban „Cikkek”-ként vagy „Áru”-ként is) olyan eladásra szánt áruk
vagy szolgáltatások, amelyek az Eladó Webhelyén vannak közzétéve.
1.10. Az Eladó egyben üzemeltetője is annak az elektronikus rendszernek, amelyen
keresztül webhelyet üzemeltet a www.moonlightbrand.sk nevű domainen.
1.11. A fogyasztóvédelem terén törvényességi felügyeletet végző illetékes hatóság:
A Szlovák Kereskedelmi Felügyelet
nagyszombati székhelyű nagyszombati kerületi felügyelősége
Trhová 243/2 917 01 Trnava
Szlovák Köztársaság
Elérhetőség:
tel.: 033/551 26 56
e-mail: tt@soi.sk
link a javaslatok benyújtásához: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-
navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi
1.12. A Vásárló panaszaival, javaslataival az ÁSZF 1.1.2. pontjában megadott címen
közvetlenül is az Eladóhoz fordulhat. Az Eladó továbbá azt javasolja a Vásárlóknak, hogy
panaszaikat és javaslataikat (az intézkedés meggyorsítása érdekében) az Eladó következő
e-mail címére küldjék: viktor@moonlightokuliare.sk
Az Eladó a panaszokat és javaslatokat azok kézhezvételtől számított 10 munkanapon
belül megvizsgálja és kezeli. Emellett az Eladó a Vásárlót ugyanabban a formában
tájékoztatja a panaszkezelésről, ahogyan a Vásárló a panaszt vagy javaslatot az Eladónak
eljuttatta.
1.13. A Tt. 102/2014 sz. törvény 3. cikk (1) bek. n) pontja értelmében az Eladó tájékoztatja
a fogyasztót, hogy nincsenek olyan speciális magatartási kódexek, amelyeknek betartására
az Eladó kötelezettséget vállalt volna; magatartási kódex alatt olyan megállapodás vagy

szabályrendszer értendő, amely meghatározza az Eladó magatartását, aki egy vagy több
speciális üzleti gyakorlatra vagy üzletágra vonatkozóan vállalta e magatartási kódex
rendelkezéseinek betartását, amennyiben ezeket törvény, vagy más jogszabály vagy
közigazgatási szerv intézkedése nem rögzíti, amelynek betartását az Eladó vállalta,
valamint tájékoztatja azzal a móddal kapcsolatban, ahogyan a fogyasztó ezeket
megismerheti, vagy hozzájuthat ezek szövegéhez.
II. Termék megrendelése – az adásvételi szerződés megkötése
2.1. A Vásárló adásvételi szerződés megkötésére tett javaslata alatt a termékmegrendelés
Vásárló általi elküldése értendő, amely elsősorban az Eladó Webhelyén keresztül vagy
egyéb távoli kommunikációs eszközzel valósul meg.
2.2. A Vásárló és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötésére abban a pillanatban
kerül sor, amikor a Vásárló megkapja a jelen ÁSZF 2.1. pontja alapján létrehozott
megrendelés átvételéről szóló visszaigazolást (elektronikusan a Vásárló által a rendelés
létrehozása során megadott e-mail-címre).
2.3. Az adásvételi szerződés határozott időre jön létre, és elsősorban az Eladó és a Vásárló
valamennyi kötelezettségének teljesítésével jár le.
2.3.1. Az adásvételi szerződés a Szlovák Köztársaság jogszabályaiban meghatározott
egyéb esetekben is megszűnhet, különösen a szerződő felek megegyezésével, a fogyasztó
szerződéstől való elállásával vagy más hasonló módon.
2.4. Az Eladó tájékoztatja a Vásárlót, hogy a termékrendelés a Vásárló számára a Vásárló
által kiválasztott fizetési mód szerinti fizetési kötelezettséggel jár.
III. Vételár és fizetési feltételek
3.1. Az Eladó Webhelyén keresztül megrendelt áruk és szolgáltatások ára (a továbbiakban
„vételár”) minden terméknél külön van feltüntetve, és a megrendelés Vásárló általi
létrehozásának pillanatában érvényes.
3.2. Az alapértelmezett pénznem az euró.
3.3. Az Eladó Webhelyén feltüntetett áruk vagy szolgáltatások vételára az áruk vagy
szolgáltatások teljes, valamennyi adót tartalmazó ára; ez a vételár egyértelműen fel van
tüntetve az Eladó Webhelyén.
3.3.1. Az áruk vagy szolgáltatások vételára nem tartalmazza a szállítási költségeket vagy a
termékek kiszállításával kapcsolatos egyéb költségeket.
IV. Fizetési módok
4.1. Az Eladó Webhelyén a Vásárló az alábbi módokon fizethet az árukért és
szolgáltatásokért:
4.1.1. utánvétes fizetés – az ár 0 EUR
4.1.2. online fizetés STRIPE fizetési átjárón keresztül – az ár 0 EUR
V. A termékek kiszállítása
5.1. Abban az esetben, ha a Vásárló a megrendelés fizetési módjaként az utánvétes
fizetést választotta:

az Eladó legkésőbb az a jelen ÁSZF 2.2. és azt követő pontjai értelmében kötött adásvételi
szerződés létrejöttétől számított 30 napon belül köteles a megrendelést teljesíteni, és a
termékeket a Vásárló részére leszállítani.
5.1.1. Abban az esetben, ha a Vásárló a megrendelés fizetési módjaként az utánvétes
fizetésen kívüli más fizetési módot választott: az Eladó legkésőbb a jelen ÁSZF 2.2. és azt
követő pontjai értelmében kötött adásvételi szerződés létrejöttétől és a megrendelés teljes
árának az Eladó részére történő kifizetésétől számított 30 napon belül köteles a
megrendelést teljesíteni, és a termékeket a Vásárló részére leszállítani. Amennyiben az
5.1.1. pontban felsorolt mindkét feltétel teljesült (az adásvételi szerződés létrejött, a
megrendelés árát pedig teljes összegben kifizették az Eladó számára) az Eladó köteles a
termékeket a Vásárló részére legkésőbb a két feltétel teljesítésétől számított 30 napon belül
leszállítani.
Az Eladó szokásos szállítási határideje az adásvételi szerződés létrejöttétől számított 2
nap, illetve a megrendelés teljes árának Eladó részére történő kifizetésétől számított 2 nap.
5.2. A megrendelt termék szállítási helye a Vásárló által a megrendelésben megadott
szállítási cím.
5.3. Az Eladó a terméket saját eszközével vagy harmadik felek (fuvarozó, szállító cégek)
bevonásával szállítja ki a Vásárló számára (esetleg a Vásárló által a termék átvételére
meghatalmazott személy számára).
5.4. A termék kiszállítása annak a Vásárló (esetleg a Vásárló által a termék átvételére
meghatalmazott személy) általi átvétellel valósul meg.
5.5. Az Eladó az azonnal elérhető (raktáron lévő) árut a Vásárló rendelkezésére bocsáthatja
és a rendelés fennmaradó részét a jelen ÁSZF szerinti szállítási határidőn belül
pótlólagosan is kiszállíthatja, de csak azzal a feltétellel, hogy a Vásárló számára az Eladó
ezen intézkedése miatt semmilyen többletköltsége nem keletkezik, és csak abban az
esetben, ha a Vásárló abba beleegyezik.
5.6. Az Eladó köteles a termékeket a megrendelés szerinti mennyiségben és minőségben a
Vásárló részére kiszállítani a megrendeléshez kapcsolódó adóbizonylatokkal és egyéb
dokumentumokkal együtt, amennyiben azok jellemzően rendelkezésre állnak az adott
termékhez, ill. szolgáltatáshoz.
VI. A termék átvétele
6.1. A termék károsodásának kockázata és a termék károsodásáért való felelősségvállalás
csak a szabályszerű átadás-átvételt követően száll át a Vásárlóra, függetlenül attól, hogy a
Vásárló személyesen vagy megbízott/meghatalmazott harmadik félen keresztül veszi-e át a
terméket. Az Eladó azt javasolja a Vásárlónak, hogy a megrendelés átvételekor ellenőrizze
azt.
6.2. A termékekhez fűződő tulajdonjog a termékek Vásárló általi átvételével, a Vásárló által
megjelölt szállítási helyen száll át a Vásárlóra.
6.3. Az Eladó jogosult a leszállított megrendelés vételárának Vásárló általi szabályszerű és
időben történő kifizetésére.
VII. Szállítási díj – a termékek szállítási módjai és díja

7.1. A megrendelt termékek szállítási módja és díja:
7.1.1. Szállítási formák:
7.1.1.1. Futárszolgálat
7.1.2. Szállítási díjak:
7.1.2.1. Az Eladó a Vásárlót az egyes szállítási módok árairól a Webhelyén,
a vásárlási folyamat során, az adásvételi szerződés megkötése előtt tájékoztatja a szállítási
mód kiválasztása szakasznál, mivel a szállítási díj a Termékek szállítási címének
megadása előtt nem határozható meg.
VIII. A Vásárló indoklás nélküli elállása az adásvételi szerződéstől
8.1. Ha az Eladó a Tt. 102/2014. sz. törvény 3. cikk (1) bek. h) betűje értelmében időben és
megfelelően tájékoztatta a fogyasztót a szerződéstől való elállási jogáról, a fogyasztó a
távollevők között kötött, illetve az eladó üzemegységein kívül kötött szerződéstől az alábbi
naptól számított 14 napon belül elállhat:
a) áru jelen ÁSZF 8.1.1. pontja szerinti átvétele olyan szerződések esetében, amelyek
tárgya áru adásvétele,
b) szolgáltatási szerződés megkötése, ill.
c) nem fizikai adathordozón továbbított elektronikus tartalom szolgáltatására vonatkozó
szerződés megkötése.
8.1.1. Az áru abban a pillanatban tekinthető a fogyasztó által átvettnek, amikor a fogyasztó
vagy az általa megjelölt harmadik fél (aki nem lehet a fuvarozó) a megrendelt áru minden
részét átveszi, vagy
a) amennyiben a fogyasztó által egy megrendelésben megrendelt áru egyes tételeit külön
szállítják, az utoljára leszállított tétel átvételének pillanatában,
b) amennyiben az Eladó több részből vagy darabból álló árut szállít ki, az utolsó rész vagy
utolsó darab átvételének pillanatában,
c) amennyiben az árut az Eladó ismételten, egy meghatározott időszakon belül szállítja, az
első leszállított áru átvételének időpontjában.
8.1.2. Ha az Eladó csak utólagosan – legkésőbb azonban 12 hónappal a jelen ÁSZF 8.1. és
azt követő pontjai szerinti elállási időszak kezdete után – teljesítette a Tt. 102/2014. sz.
törvény 3. cikk (1) bek. h) betűje szerinti tájékoztatási kötelezettségét, a szerződéstől való
elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amikor az Eladó a
tájékoztatási kötelezettségét pótolta.
8.1.3. Ha az Eladó a jelen ÁSZF 8.1.2. pontja szerinti meghosszabbított határidőn belül sem
teljesíti a Tt. 102/2014. sz. törvény 3. cikk (1) bek. h) betűje szerinti tájékoztatási
kötelezettségét, az elállási időszak a jelen ÁSZF 8.1. és azt követő pontjai szerinti elállási
időszak kezdetétől számított 12 hónap és 14 nap elteltével jár le.
8.1.4. A fogyasztó az elállási határidő számításának kezdete előtt is elállhat a szerződéstől,
amelynek tárgyát áru kiszállítása képezi.
8.2. A fogyasztó köteles legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül
visszaküldeni az árut, vagy átadni az Eladónak vagy az Eladó által az áru átvételére
meghatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó személyesen

vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül kívánja átvenni az árut. Az első mondat
szerinti határidő betartottnak tekintendő, amennyiben az árut legkésőbb a határidő utolsó
napján átadták szállításra. (a Tt. 102/2014. sz. törvény 10. cikk (1) bekezdése).
8.3. Ha a fogyasztó élni kíván elállási jogával, az adásvételi szerződéstől való elállási
szándékát köteles legkésőbb a megjelölt időszak utolsó napjáig bejelenteni az Eladónak. A
szerződéstől való elállási határidő betartottnak tekintendő, ha az elállási nyilatkozat Eladó
számára való elküldésére legkésőbb a határidő utolsó napján sor kerül az Eladó következő
címére: moonlight global s. r. o., Nemocničná 616/47, 924 01 Galanta, Szlovák
Köztársaság.
A fogyasztó az elállási jogát az Eladó bármely üzemegységében gyakorolhatja.
8.4. A fogyasztó az Eladóval kötött szerződéstől való elállás jogát írásban vagy más tartós
adathordozón rögzített felvétel formájában gyakorolhatja; amennyiben a szerződést szóban
kötötték, a fogyasztó szerződéstől való elállási jogának gyakorlásához elegendő a
fogyasztónak a szerződéstől való elállási szándékát kifejező egyértelműen megfogalmazott
nyilatkozata (a továbbiakban „elállási nyilatkozat”).
8.4.1. Amennyiben a fogyasztó eláll a szerződéstől, az adott szerződéshez kapcsolódó
minden további szerződés is visszaható hatállyal megszűnik. A kiegészítő szerződés
felmondásával kapcsolatban a fogyasztótól a Tt. 102/2014 sz. módosított törvény 9. cikk (3)
bekezdésében és a 10. cikk (3) bekezdésében rögzített költségek megtérítésén, valamint a
szolgáltatás – amennyiben a szerződés tárgya szolgáltatás nyújtása, és a
szolgáltatásnyújtás teljeskörűen megvalósult – árán túl semmilyen költség vagy egyéb
kifizetés nem igényelhető.
8.5. A szerződő felek a szerződéstől való elállással kötelesek az egymásnak nyújtott
teljesítéseket visszaszolgáltatni. A fogyasztó csak az áru azon értékcsökkenéséért felel,
amely az áru olyan kezelésének eredményeként következett be, amely túlmutat az áru
tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges használaton. A
fogyasztó nem felel az áru értékének csökkenéséért, amennyiben az Eladó nem teljesítette
a fogyasztó szerződéstől való elállási jogáról szóló Tt. 102/2014. sz. törvény 3. cikk (1) bek.
h) betűje szerinti tájékoztatási kötelezettségét.
8.6. A fogyasztó az adásvételi szerződéstől való indokolás nélkül elálláshoz az elállási
űrlapot használhatja. Az említett űrlap az Eladó Webhelyén szabadon elérhető.
8.7. Amennyiben a fogyasztó a Tt. 102/2014. sz. törvény alapján eláll a szerződéstől, a Tt.
102/2014 sz. törvény 10. cikk (3) bekezdése értelmében viseli az áru Eladóhoz történő
visszaküldésének költségeit, ill. távollevők között kötött szerződéstől való elállás esetén
olyan áru visszaküldésének költségeit is, amely jellegénél fogva postai úton nem küldhető
vissza. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó átvállalja ezeket a költségeket, vagy
ha nem teljesítette a Tt. 102/2014. sz. törvény 3. cikk (1) bekezdésének i) pontja szerinti
kötelezettségét.
8.8. Az Eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb azonban a szerződéstől
való elállásról szóló nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a
fogyasztónak a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tőle kapott valamennyi
befizetést, beleértve a szállítási, kézbesítési és postaköltségeket, valamint egyéb

költségeket és díjakat; ez nem érinti a távollevők között vagy az eladó üzemegységein kívül
kötött áru- vagy szolgáltatásértékesítési szerződések terén érvényes fogyasztóvédelemről,
valamint más törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 102/2014 sz. törvény 8.
cikk (5) bekezdésének rendelkezését.
8.9. A 102/2014. sz. módosított törvény 9. cikk (3) bekezdése értelmében az Eladó nem
köteles a fogyasztó többletköltségét megtéríteni, ha a fogyasztó kifejezetten az Eladó által
kínált legolcsóbb általános szállítási módtól eltérő szállítási módot választott. A
többletköltség alatt a fogyasztó által választott szállítási mód ára és az Eladó által kínált
legolcsóbb általános szállítási mód ára közötti különbözet értendő.
8.10. Az adásvételi szerződéstől való elállás esetén az utánvéttel feladott küldeményeket az
Eladó nem veszi át. Javasoljuk, hogy a Vásárlók a küldeményeket ajánlott küldeményként
vagy más hasonló formában küldjék el, utánvétes összeg megadása nélkül.
8.11. A fogyasztó a szerződéstől való elálláskor kizárólag az áru Eladóhoz vagy az Eladó
által az áru átvételére meghatalmazott személyhez történő visszaküldésének költségeit
viseli. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Eladó vállalta e költségek viselését, vagy ha
nem teljesítette a távollevők között vagy az eladó üzemegységein kívül kötött áru- vagy
szolgáltatásértékesítési szerződések terén érvényes fogyasztóvédelemről, valamint más
törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény 3. cikk (1) bek. i) betűje szerinti
kötelezettségét.
8.12. A fogyasztó szerződéstől való elállási jogának gyakorlása a Tt. 102/2014. sz. törvény
(1), (3) - (5) bekezdései, valamint 9. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettségeken túl nem
eredményezhet további költségeket vagy egyéb kötelezettségeket a fogyasztó számára.
8.13. Az elállási jog a Tt. 102/2014 sz. törvény 7. cikk (6) bek. a) - l) pontjában
meghatározott árukra és szolgáltatásokra nem vonatkozik. Konkrétan:
a) szolgáltatás nyújtása, amennyiben a szolgáltatásnyújtás a fogyasztó kifejezett
hozzájárulásával kezdődött, a fogyasztó pedig kijelentette, hogy megfelelően tájékoztatták
arról, hogy e hozzájárulásnak a kinyilvánításával a szolgáltatás teljes körű teljesítését
követően elveszíti a szerződéstől való elállás jogát, és amennyiben a szolgáltatásnyújtás
teljeskörűen megvalósult,
b) olyan áru értékesítése vagy szolgáltatás nyújtása, amelynek ára az Eladó által nem
befolyásolható pénzpiaci árak olyan mozgásától függ, amely a szerződéstől való elállás
időtartama alatt is előfordulhat,
c) a fogyasztó különleges igényei szerint készített áru, méretre készített áru vagy
kifejezetten egy fogyasztónak szánt áru értékesítése,
d) olyan áru értékesítése, amely romlandó vagy minősége gyorsan romlik,
e) olyan zárt védőcsomagolásba csomagolt áru értékesítése, amely egészségvédelmi vagy
higiéniai okokból nem alkalmas visszaküldésre, vagy amelynek védőcsomagolása az
átadást követően megsérült,
f) olyan áru értékesítése, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul
összekeveredhet más árukkal,

g) olyan szeszes italok értékesítése, amelyek áráról a szerződéskötéskor állapodtak meg,
de szállításuk legkorábban 30 napon belül teljesíthető, áruk pedig az Eladó által nem
befolyásolható piaci árak mozgásától függ,
h) a fogyasztó által az Eladótól kifejezetten kért sürgős javítások vagy karbantartások
elvégzése; ez nem vonatkozik a szolgáltatási szerződésekre és olyan szerződésekre,
amelyek tárgya a javításhoz vagy karbantartáshoz szükséges alkatrészeken kívüli áruk
értékesítése, ha azokat az Eladó fogyasztónál tett látogatása során kötötték, és a fogyasztó
ezeket a szolgáltatásokat vagy árukat előzetesen nem rendelte meg,
i) védőcsomagolásban árusított hangfelvétel, képfelvétel, audiovizuális felvétel vagy
számítógépes szoftver értékesítése, amennyiben a fogyasztó ezt a csomagolást kibontotta,
j) időszaki kiadványok értékesítése, kivéve az előfizetési szerződésen alapuló értékesítést
és a nem védőcsomagolásban szállított könyvek értékesítését,
k) a lakhatástól, áruszállítástól, autóbérléstől, étkeztetési szolgáltatások nyújtásától vagy
szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatásnyújtástól eltérő célú szállásadási
szolgáltatások nyújtása, amelyek kapcsán az Eladó vállalja, hogy ezeket a szolgáltatásokat
a megbeszélt időpontban vagy meghatározott határidőn belül nyújtja,
l) elektronikus tartalom nem fizikai adathordozón történő szolgáltatása, amennyiben az a
fogyasztó kifejezett hozzájárulásával kezdődött, és a fogyasztó kijelentette, hogy
megfelelően tájékoztatták arról, hogy hozzájárulásának kifejezésével elveszti a
szerződéstől való elállás jogát.
8.14. A szerződéstől való elállás esetén az Eladó köteles a beérkezett teljes összeget
visszafizetni a fogyasztó számára, a fogyasztó által használt fizetési mód alkalmazásával. A
visszatérítési mód megváltoztatására csak a fogyasztó hozzájárulása alapján van
lehetőség.
8.15. Szerződéstől való elállás esetén, amelynek tárgyát áru értékesítése képezi, az Eladó
nem köteles az előtt visszafizetni a fogyasztó által kifizetett összeget a Tt. 102/2014. sz.
törvény 9. cikk (1) bekezdése értelmében, hogy a visszaküldött árut átvette volna, vagy
amíg a fogyasztó nem bizonyítja, hogy az árut visszaküldte az Eladónak, kivéve, ha az
Eladó javasolja az áru személyes vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül
történő átvételét.
8.16. Ha a fogyasztó eláll a szolgáltatási szerződéstől, és még a szolgáltatás nyújtása előtt
a Tt. 102/2014. sz. módosított törvény 4. cikk (6) bekezdése szerinti kifejezett
hozzájárulását adta, a fogyasztó csak a szerződéstől való elállásról szóló értesítés
kézbesítésének időpontjáig nyújtott tényleges teljesítés árát köteles megfizetni az Eladónak.
A ténylegesen nyújtott teljesítés árát a szerződésben rögzített teljes ár alapján, arányosan
számítják ki. Ha a szerződésben meghatározott teljes ár túlértékelt, a ténylegesen nyújtott
szolgáltatás árát az adott szolgáltatás piaci ára alapján számítják ki.
8.17. A fogyasztó nem köteles fizetni
8.17.1. A szerződéstől való elállás időtartama alatt nyújtott szolgáltatásokért, a teljesítés
mértékétől függetlenül, amennyiben:
8.17.1.1. Az Eladó nem teljesítette a fogyasztó felé fennálló, Tt. 102/2014. sz. módosított
törvény 3. cikk (1) bek. h) vagy j) pontja szerinti tájékoztatási kötelezettségét

8.17.1.2. A Fogyasztó nem adta az Eladónak kifejezett hozzájárulását a szolgáltatás
nyújtásának megkezdéséhez a Tt. 102/2014. sz. módosított törvény 4. cikk (6) bekezdése
alapján
8.17.2. Teljesen vagy részben továbbított elektronikus tartalomért, amelyet nem fizikai
adathordozón továbbítottak, amennyiben:
8.17.2.1. A Fogyasztó nem adta kifejezett hozzájárulását az Eladónak az elektronikus
tartalom szolgáltatásának megkezdéséhez a Tt. 102/2014. sz. módosított törvény 4. cikk (8)
bekezdése alapján
8.17.2.2. A fogyasztó nem jelentette ki, hogy megfelelően tájékoztatták arról, hogy az első
pont szerinti hozzájárulásának kinyilvánításával elveszti a szerződéstől való elállás jogát,
vagy
8.17.2.3. Az Eladó nem küldött a fogyasztónak visszaigazolást a Tt. 102/2014 sz.
módosított törvény 6. cikk (1) bekezdése vagy (2) bek. b) pontja alapján
8.18. Ha az eladó üzemegységein kívül kötött szerződés alapján az árut a szerződéskötés
időpontjában a lakcímére szállították, és az áru jellegéből adódóan azt nem lehetséges
postai úton visszaküldeni az Eladónak, az Eladó köteles gondoskodni az áru saját
költségén történő átvételéről a 102/2014. sz. módosított törvény 9. cikk (1) bekezdése
szerinti határidőn belül.
8.19. Az Eladó tájékoztatja a Vásárlót, hogy amennyiben a szolgáltatási szerződés alapján
történő szolgáltatásnyújtást a szerződéstől való elállási határidő lejárta előtt meg kell
kezdeni, vagy ha a Vásárló azt kéri, hogy a szolgáltatásnyújtás még az elállási határidő
lejárta előtt megkezdődjön:
8.19.1. Azáltal, hogy a Vásárló hozzájárul a szolgáltatásnyújtás elállási határidő lejárta előtti
megkezdéséhez, a Vásárló a szolgáltatás teljes körű teljesítését követően elveszti a
szerződéstől való elállás jogát.
8.19.2. Az Eladónak rendelkeznie kell a Vásárló kifejezett hozzájárulásával a
szolgáltatásnyújtás szerződéstől való elállási határidő lejárta előtti megkezdéséhez,
valamint nyilatkozattal kell rendelkeznie arról, hogy a fogyasztót a jelen ÁSZF 8.19.1. pontja
szerint megfelelően tájékoztatta.
IX. Alternatív vitarendezés
9.1. Abban az esetben, ha a fogyasztó nincs megelégedve azzal, ahogy az Eladó a
reklamációját kezelte, vagy úgy véli, hogy az Eladó megsértette jogait, a Vásárló
jogorvoslati kérelemmel fordulhat az Eladóhoz. Ha az Eladó az előző mondat szerinti
jogorvoslati kérelemre elutasítólag válaszol, vagy annak elküldésétől számított 30 napon
belül nem válaszol, a fogyasztó a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint
egyes jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 391/2015 sz. törvény 12.
cikke értelmében alternatív vitarendezési eljárás indítását kérelmezheti. A jogviták alternatív
rendezését végző szervezet a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (az elérhetőséget a
https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi oldalon találja), vagy
a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett, alternatív vitarendezési
szervezetek listáján feltüntetett más illetékes jogi személy (a lista elérhető a
http://www.mhsr.sk/ webhelyen vagy közvetlenül a következő címen:

https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-
sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).
A fogyasztó kiválaszthatja, hogy a fent említett alternatív vitarendezési szervek közül
melyikhez forduljon. A Vásárló az alternatív vitarendezési eljárás indításához a
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ webhelyen elérhető vagy közvetlenül a
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage
oldalon található online vitarendezési platformot is használhatja. Alternatív vitarendezést
csak a szerződés megkötésekor és teljesítésekor fogyasztói minőségében eljáró Vásárló
vehet igénybe. Az alternatív vitarendezés kizárólag a fogyasztó és az Eladó közötti,
fogyasztói szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos vitákra vonatkozik. Az alternatív
vitarendezés csak a távollevők között kötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív
vitarendezés alanya a javaslatot elutasíthatja, ha a vita számszerűsíthető értéke nem
haladja meg a 20 eurót. Az alternatív vitarendezés alanya az alternatív vitarendezés
megindításáért díjat kérhet a fogyasztótól, melynek összege legfeljebb 5 euró áfával együtt.
Az Eladó és a Vásárló (fogyasztó) között az adásvételi szerződésből, mint fogyasztói
szerződésből eredő vagy az adásvételi szerződéssel, mint fogyasztói szerződéssel
kapcsolatos viták alternatív megoldására vonatkozó minden egyéb információ a Szlovák
Köztársaság Gazdasági Minisztériumának honlapján (www.mhsr.sk), valamint az egyes
jogszabályok módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 391/2015 sz. törvényben található.
X. Záró rendelkezések
10.1. Az Eladó fenntartja az Általános Szerződési Feltételek módosításának jogát. Az
Általános Szerződési Feltételek módosításáról szóló írásos értesítésre vonatkozó
kötelezettség az Eladó Webhelyén történő megjelentetéssel teljesül. Az Általános
Szerződési Feltételek módosítása esetén a Vásárló és az Eladó közötti kapcsolatra
egészen a szerződés megszűnéséig az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában
érvényes és hatályos Általános Szerződési Feltételek az irányadóak.
10.2. Az adásvételi szerződés megkötésekor a jelen ÁSZF szerint nem egyéni vállalkozói
minőségükben eljáró magánszemélyekkel (fogyasztókkal) fennálló szerződéses
kapcsolatokra (valamint a szerződéses jogviszonyból eredő egyéb jogviszonyokra) a Tt.
40/1964 sz. törvény – polgári törvénykönyv – hatályos változatának általános
rendelkezésein kívül külön jogszabályok is vonatkoznak, különösen a távollevők között vagy
az eladó üzemegységein kívül kötött áru- vagy szolgáltatásértékesítési szerződések terén
érvényes fogyasztóvédelemről, valamint más törvények módosításáról és kiegészítéséről
szóló Tt. 102/2014. sz. törvény és a fogyasztóvédelemről szóló Tt. 250/2007 sz. módosított
törvény.
10.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek a Reklamációs Szabályzat, valamint „A
Webhely adatvédelmi szabályzata és tájékoztatója” szerves részét képezik. A
dokumentumok, úgy mint a Reklamációs Szabályzat, valamint A Webhely Adatvédelmi
szabályzata és tájékoztatója az Eladó Webhelyén vannak közzétéve.
10.4. A jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó Webhelyén történő közzététellel
lépnek érvénybe és hatályba.
2022. szeptember 14.

Ez az e-shop a http://www.pravoeshopov.sk által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik.