ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS SÜTIKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

/ Az Érintett személyes adatainak gyűjtésével
és védelmével, valamint a www.moonlightbrand.sk webáruház sütijeivel kapcsolatos
alapszabályok és adatkezelői tájékoztatás /
I. Adatkezelő
1.1. Az Adatkezelő személye és elérhetőségei:
Cégnév: moonlight global s. r. o.
Székhely: Nemocničná 615/45, Galanta 924 01, Szlovák Köztársaság
a Nagyszombati Járásbíróság (Okresný súd Trnava) cégjegyzékébe bejegyezve, Sro rész,
50041/T számú bejegyzés
Cégazonosító: 54090067
Adószám: 2121567965
Közösségi adószám: SK 2121567965
Bankszámla: SK0211000000002946115799
Az Eladó HÉA-körös adózó /hozzáadottérték-adó/
1.2. Az Adatkezelő e-mailes és telefonos elérhetősége:
E-mail: viktor@moonlightokuliare.sk
Tel.: +421904328672
1.3. Az Adatkezelő dokumentumok kézbesítésére szolgáló postai címe:

moonlight global s. r. o., Jas 936/5, 924 01 Galanta, Szlovák
Köztársaság
1.4. Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. május 27‐i (EU) 2016/679 európai parlamenti és
tanácsi rendelet (a továbbiakban „Rendelet”) 13. cikk (1) és (2) bekezdése értelmében az
alábbi információkat, utasításokat és magyarázatokat nyújtja az Érintett (Vásárló) számára,
akitől az Adatkezelő (Eladó) a Érintettre vonatkozó személyes adatokat szerzi:
II. Linkek
2.1. A Webhely adatvédelmi szabályzata és tájékoztatója az Eladó Webhelyén közzétett
Általános Szerződési Feltételek részét képezi.
2.2. A Tt. 102/2014 sz. törvény 3. cikk (1) bek. n) pontja értelmében az Eladó tájékoztatja a
fogyasztót, hogy nincsenek olyan speciális magatartási kódexek, amelyeknek betartására
az Eladó kötelezettséget vállalt volna; magatartási kódex alatt olyan megállapodás vagy
szabályrendszer értendő, amely meghatározza az Eladó magatartását, aki egy vagy több
speciális üzleti gyakorlatra vagy üzletágra vonatkozóan vállalta e magatartási kódex
rendelkezéseinek betartását, amennyiben ezeket törvény, vagy más jogszabály vagy
közigazgatási szerv intézkedése nem rögzíti, amelynek betartását az Eladó vállalta,
valamint tájékoztatja azzal a móddal kapcsolatban, ahogyan a fogyasztó ezeket
megismerheti, vagy hozzájuthat ezek szövegéhez.
III. A személyes adatok védelme és a sütik (cookie-k) használata. A sütifájlokkal,
szkriptekkel és pixelekkel kapcsolatos tájékoztatás és magyarázat
3.1. A Webhely üzemeltetője az alábbi rövid magyarázatot adja a sütik, szkriptek és pixelek
funkciójáról:
3.1.1. A sütik olyan szöveges fájlok, amelyek kis mennyiségű információt tartalmaznak, és
amelyek a weboldal meglátogatásakor az Ön készülékére töltődnek le. E fájloknak
köszönhetően a webhely egy bizonyos ideig információkat tárol az Ön műveleteiről és
preferenciáiról (például bejelentkezési név, nyelv, betűméret és egyéb megjelenítési
beállítások), így a következő alkalommal, amikor a webhelyre látogat, vagy azt böngészi,
már nem kell azokat újra megadnia/beállítania.
A szkript egy programkód, amely a webhelyek megfelelő, interaktív működését támogatja.
Ez a kód a szolgáltató szerverén vagy az Ön készülékén fut le.
A pixelek kicsi, láthatatlan szövegek vagy képek a webhelyen, amelyek a webhely
forgalmának monitorozására használatosak. Ennek érdekében a pixelek segítségével
különféle adat tárolására kerül sor.
3.1.2. A sütik felosztása
Technikai vagy funkcionális sütik – az Adatkezelő Webhelyének megfelelő működését és
használatát biztosítják. Ezeket a sütiket hozzájárulás nélkül használjuk.
Statisztikai célú sütik – az Adatkezelő webhelyének használatával kapcsolatos statisztikai
adatok gyűjtésére szolgálnak. Ezeket a sütiket csak hozzájárulás alapján használjuk.

Marketing-/reklámsütik – reklámprofilok létrehozására és más hasonló
marketingtevékenységek céljaira szolgálnak. Ezeket a sütiket csak hozzájárulás alapján
használjuk.
3.2. Hogyan ellenőrizheti a sütiket:
3.2.1. A sütiket saját belátása szerint ellenőrizheti és/vagy törölheti – a részletekért lásd az
aboutcookies.org webhelyet. A számítógépén vagy más eszközén tárolt valamennyi sütit
törölheti, és a legtöbb böngészőt beállíthatja úgy, hogy megakadályozza azok tárolását.
3.3. Az Adatkezelő Webhelye az alábbi sütiket használja:
Az Adatkezelő által használt összes süti megtalálható a https://www.cookieserve.com/
weboldalon az Adatkezelő https://www.moonlightbrand.sk webcímének megadásával.
IV. Kezelt személyes adatok
4.1. Az Adatkezelő a Webhelyén a következő személyes adatokat kezeli: keresztnév,
vezetéknév, lakhely, e-mail-cím, otthoni telefonszám, mobiltelefonszám, számlázási cím,
szállítási cím, sütikből származó adatok, IP-címek.
V. A személyes adatok védelmének felügyeletéért felelős személy elérhetőségei
5.1. Az Adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, szóló 2016/679 sz. rendeletnek
megfelelően a személyes adatok védelméért felelős személyt jelölt ki. Elérhetőség:
viktor@moonlightokuliare.sk
5.2. Az Adatkezelő egyben az Eladó is a jelen Webhely Általános Szerződési Feltételeiben
meghatározott fogalom értelmében.
VI. Az Érintett személyes adatai kezelésének céljai és a személyes adatok kezelésének
időtartama
6.1. A személyes adatok kezelésének elsődleges céljai:
6.1.1.szerződések és ügyféladatok rögzítése, létrehozása és feldolgozása harmadik
felekkel való szerződéskötés céljából.
6.1.2. számviteli dokumentumok és az Adatkezelő vállalkozási tevékenységéhez
kapcsolódó dokumentumok feldolgozása.
6.1.3. a dokumentumok és iratok archiválásával kapcsolatos jogszabályok betartása – pl. a
Tt. 431/2002. sz. számviteli törvény hatályos változata és egyéb jogszabályok.
6.1.4. az Adatkezelő tevékenysége az Érintett kérelmének, megrendelésének,
szerződésének és hasonló jogügyleteinek végrehajtásával kapcsolatban.
6.1.5. Az Adatkezelő hírlevelével, marketingjével és más hasonlókkal kapcsolatos
reklámtevékenysége, amennyiben az Érintett hozzájárul az Adatkezelő marketing- és
hasonló reklámtevékenységeihez.
6.2. Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait csak a szerződés teljesítéséhez és az ezt
követő archiválásához feltétlenül szükséges ideig őrzi meg az Adatkezelőre vonatkozó
jogszabályban előírt határidők betartásával. Abban az esetben, ha az Érintett hozzájárult
reklám-e-mailek és hasonló ajánlatok küldéséhez, az Érintett személyes adatait e célból
mindaddig kezeljük, amíg az Érintett visszavonja hozzájárulását. A maximális időszak
azonban 10 év.

VII. Az Érintett személyes adatai kezelésének jogalapja
7.1. Amennyiben az Adatkezelő az adatkezelést az Érintett hozzájárulása alapján végzi, ez
az adatkezelés csak az Érintett hozzájárulását követően kezdődik meg.
7.2. Abban az esetben, ha az Adatkezelő az Érintett Személyes Adatait a szerződéskötést
megelőző viszonyok tárgyalása, az adásvételi szerződés megkötése és teljesítése, valamint
a kapcsolódó áruk, termékek vagy szolgáltatások leszállítása céljából kezeli, az Érintett az
adásvételi szerződés megfelelő teljesítéséhez köteles megadni személyes adatait,
ellenkező esetben a teljesítés nem biztosítható.
Az ilyen célból végzett személyesadat-kezelés az Érintett hozzájárulása nélkül történik.
VIII. A személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái
8.1. Az Érintett személyes adatainak címzettjei az alábbiak lesznek, vagy legalábbis
lehetnek:
8.1.1. az Adatkezelő törvényes képviseleti szervei (vezető testületei) vagy azok tagjai.
8.1.2. az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy hasonló jogviszonyban álló, számára
munkavégzési tevékenységet végző
személyek.
8.1.3. az Adatkezelő kereskedelmi képviselői és az Adatkezelővel az Adatkezelő
feladatainak ellátásában együttműködő egyéb személyek. A jelen dokumentum
alkalmazásában az Adatkezelő alkalmazottjának minősül minden olyan természetes
személy, aki munkaszerződés vagy munkaviszonyon kívüli jogviszonyon alapuló
megállapodás alapján az Adatkezelőnél folyamatos munkavégzést gyakorol.
8.1.4. Az Érintett személyes adatainak további címzettjei az Adatkezelő munkatársai, üzleti
partnerei, beszállítói és szerződéses partnerei is, így különösen: a könyvelő cégek,
szoftverfejlesztéssel és -karbantartással kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó vállalatok, az
Adatkezelőnek jogi szolgáltatásokat nyújtó cégek, az Adatkezelőnek tanácsadási
szolgáltatásokat nyújtó cégek, a Vásárlók és harmadik felek számára termékek szállítását
és kiszállítását biztosító cégek, marketingcégek, közösségi hálózatokat üzemeltető cégek,
fizetési átjárókat és egyéb fizetési módokat üzemeltető/biztosító cégek.
8.1.5. A jogszabályok által meghatározott esetekben a személyes adatok címzettjei lesznek
továbbá a bíróságok, a bűnüldöző szervek, az adóhatóság és más állami hatóságok is. A
személyes adatokat az Adatkezelő a Szlovák Köztársaság jogszabályai alapján és azokkal
összhangban továbbítja az illetékes hatóságoknak és állami intézményeknek.
8.1.6. Az Érintett személyes adatait feldolgozó harmadik felek – közvetítők és címzettek –
listája:
Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., székhely: Technická 7, 82104 Bratislava, cégazonosító:
35834498 – szállítási szolgáltatásokat nyújtó harmadik fél General Logistics Systems
Slovakia s.r.o, Budča 1039, 962 33 Budča, Szlovák Köztársaság – szállítási
szolgáltatásokat nyújtó harmadik fél
Packeta Slovakia s. r. o., székhely: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, azonosító:
48136999 – szállítási szolgáltatásokat nyújtó harmadik fél

Slovakia Parcel Service s.r.o., székhely: Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji,
cégazonosító: 31329217 – szállítási szolgáltatásokat nyújtó harmadik fél
STRIPE PAYMENTS EUROPE, LIMITED, C/OA & L Goodbody, Ifsc, North Wall Quay,
Dublin, D01 H104, Írország – fizetésiátjáró-szolgáltatásokat nyújtó harmadik fél
PHARIUS, sro, Šafárikova 3178/31A, Galanta 924 01 – számviteli szolgáltatásokat nyújtó
harmadik fél
IX. Tájékoztatás a személyes adatok harmadik országokba történő átadásáról és megőrzési
időszakáról:
9.1. Nem alkalmazandó. Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat harmadik
országba.
X. Tájékoztatás az Érintett megfelelő jogainak meglétéről:
10.1. Az Érintett személyt többek között az alábbi jogok illetik meg, miközben:
10.1.1. A 10.1. pont nem érinti az Érintettek egyéb jogait.
10.1.2. Az Érintett adatokhoz való hozzáférési joga a Rendelet 15. cikke értelmében,
melynek tartalma:
jogában áll igazolást kérni az Adatkezelőtől arra vonatkozólag, hogy az kezeli-e az Érintett
személyes adatait, és ha igen, milyen terjedelemben. Ugyanakkor jogában áll kezelésük
esetén megismerni azok tartalmát, és tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelés
okáról, különös tekintettel a következőkre: az adatkezelés célja, az érintett személyes
adatok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, különösen harmadik országbeli címzettek
vagy nemzetközi szervezetek esetében, a személyesadat-tárolás várható időtartama, vagy
ha ez nem lehetséges, tájékoztatás az időtartam meghatározásának szempontjairól, az
Érintettre vonatkozó személyes adatok helyesbítéséhez, törléséhez vagy kezelésének
korlátozásához való jog megléte, valamint az adatkezelés elleni tiltakozás jogának megléte,
a felügyeleti hatósághoz történő panasztételi jog, amennyiben a személyes adatot nem az
Érintettől szerezték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ, a Rendelet 22.
cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a
profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra
vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, továbbá
a Rendelet 46. cikke szerinti megfelelő garanciák azzal kapcsolatban, ha a személyes
adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül
sor.
10.1.3. a kezelt személyes adatok másolatának igényléséhez való jog azzal a feltétellel,
hogy a kezelt személyes adatok másolatának igényléséhez való jog nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
10.1.4. a helyesbítéshez való jog a Rendelet 16. cikke értelmében, melynek tartalma: az
Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat; az Érintett hiányos személyes adatainak,
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő kiegészítéséhez való joga; az Érintett

személyes adatainak törléséhez való joga (az ún. „elfeledtetéshez való jog”) a Rendelet 17.
cikke értelmében, amelynek tartalma:
10.1.5. az Érintett arra vonatkozó joga, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi okok
bármelyike teljesül: személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték, az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező
hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, az Érintett a Rendelet 21. cikk
(1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre, vagy az Érintett a Rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az
adatkezelés ellen, a személyes adatokat jogellenesen kezelték, a személyes adatokat az
Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség
teljesítéséhez törölni kell, a személyes adatok gyűjtésére a Rendelet 8. cikk (1)
bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával
kapcsolatosan került sor;
10.1.6. az Érintett arra vonatkozó joga, hogy a személyes adatokat nyilvánosságra hozó
Adatkezelő észszerű lépéseket tegyen – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is
– annak érdekében, hogy az ilyen személyes adatokat kezelő adatkezelőket tájékoztassa
arról, hogy az Érintett kezdeményezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek
vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését, ugyanakkor
érvényes, hogy a Rendelet 17. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti törléséhez való jog nem
alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
10.1.7. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából.
10.1.8. a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre
ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából.
10.1.9. a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3)
bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
10.1.10. a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a
Rendelet 17. cikk (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy
komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
10.1.11. az Érintett adatkezelés korlátozásához való joga a Rendelet 18. cikke értelmében,
amelynek tartalma:
10.1.12. az Érintett arra vonatkozó joga, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: Az Érintett vitatja a személyes adatok
pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi,
hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, az adatkezelés
jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását, az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez, az Érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés
ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem
kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival
szemben;
10.1.13. az Érintett arra vonatkozó joga, hogy ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az
ilyen korlátozottan kezelt személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett
hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni;
10.1.14. az Érintett arra vonatkozó joga, hogy az Adatkezelő az Érintettet, akinek a
kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztassa;
10.1.15. az Érintettnek a címzettek felé fennálló értesítési kötelezettség teljesítéséhez való
joga a Rendelet 19. cikke értelmében, amely cikk tartalma: az Adatkezelő minden olyan
címzettet tájékoztat a Rendelet 16. cikk, a 17. cikk (1) bekezdése, illetve a 18. cikk szerinti
valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a
személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy
erőfeszítést igényel, valamint az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet
e címzettekről.
10.1.16. Az Érintett adathordozhatósághoz való joga a Rendelet 20. cikke szerint, amely
magában foglalja: az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek
a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a/ az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a Rendelet 9. cikk (2)
bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének
b) pontja szerinti szerződésen alapul, és
b/ az adatkezelés automatizált módon történik, és ezzel egyidejűleg:
10.1.17. az Érintett arra vonatkozó joga, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;
10.1.18. a személyes adatoknak az egyik adatkezelőtől egy másik adatkezelőhöz való
közvetlen továbbításának joga, amíg az technikailag lehetséges;
10.1.19. az Érintett tiltakozáshoz való joga a Rendelet 21. cikke értelmében, amelynek
tartalma:
10.1.20. az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor
tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján
alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is;

10.1.21. az Érintett arra vonatkozó joga, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f)
pontján alapuló kezelése ellen, ideértve a Rendeleten alapuló profilalkotást is; ebben az
esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az
Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak
10.1.22. ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az
Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik; ugyanakkor ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők;
10.1.23. az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez
kapcsolódóan az Érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló
automatizált eszközökkel is gyakorolhatja;
10.1.24. ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az
Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá
vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból
végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség;
10.1.25. az Érintett egyedi ügyekben történő automatizált döntéshozatallal kapcsolatos joga
a Rendelet 22. pontja értelmében, melynek tartalma:
10.1.26. az Érintett arra vonatkozó joga, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag
automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá
nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené, kivéve a
Rendelet 22. cikk (2) bekezdésében foglalt eseteket, azaz azokat az eseteket, amikor a
döntés: (a) az Érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése
érdekében szükséges,
10.1.27. (b) meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog
teszi lehetővé, amely az Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít, vagy (c) az Érintett kifejezett
hozzájárulásán alapul.
XI. Tájékoztatás az Érintett adatkezelési hozzájárulásának visszavonásához való jogáról:
11.1. Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléséhez adott hozzájárulását bármikor
visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az Érintett az adatkezeléséhez adott hozzájárulását – részben vagy teljes egészében –
bármikor visszavonhatja. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás részleges
visszavonása bizonyos típusú adatkezelési/adatfeldolgozási műveletekre vonatkozhat, míg
a többi adatkezelési művelet körében a személyes adatok kezelésének jogszerűsége

érintetlen marad. A személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás részleges
visszavonása a személyes adatok kezelésének meghatározott céljához vagy céljaihoz
kapcsolódhat, míg a személyes adatok egyéb célú kezelésének jogszerűsége érintetlen
marad.
Az Érintett a személyesadat-kezelési hozzájárulás visszavonásának jogát írásban
gyakorolhatja az Adatkezelőnek a személyesadat-kezelési hozzájárulás visszavonásakor
székhelyeként feltüntetett címén, vagy elektronikus formában, elektronikus eszköz igénybe
vételével (az Adatkezelő jelen dokumentumban az Adatkezelő azonosítása szakasznál
megadott e-mail-címére küldött üzenetben).
XII. Tájékoztatás az Érintett felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogáról:
12.1. Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintettnek
joga van panasszal élni a felügyeleti hatóságnál, különösen a szokásos tartózkodási helye,
a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, amennyiben az
Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a
Rendeletet, és mindez nem sérti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati
lehetőségeket.
Az Érintett jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtotta,
tájékoztassa őt mint panasztevőt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak
eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikke alapján az Érintett bírósági
jogorvoslattal élhet.
12.2. A Szlovák Köztársaságban a felügyeleti hatóság a Szlovák Adatvédelmi Hivatal (Úrad
na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Szlovák Köztársaság).
Tel.: +421 /2 3231 3214, E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,
XIII. Automatizált döntéshozatallal kapcsolatos információk, a profilalkotást is beleértve:
13.1. Mivel az Adatkezelő esetében nincs szó az Érintett személyes adatainak automatizált
döntéshozatal formájában történő kezeléséről, ideértve a Rendelet 22. cikk (1) és (4)
bekezdésében említett profilalkotást is, az Adatkezelő nem köteles a Rendelet 13. cikk (2)
bek. f) pontja szerinti tájékoztatást nyújtani, azaz nem köteles tájékoztatni az automatizált
döntéshozatalról, ideértve a profilalkotást is, sem az alkalmazott eljárásról, sem arról, hogy
az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az Érintettre nézve milyen várható
következményekkel bír. Nem alkalmazandó.
XIV. Záró rendelkezések
14.1. A jelen Adatvédelmi szabályzat és sütikkel kapcsolatos tájékoztató az Általános
Szerződési Feltételek és a Reklamációs Szabályzat részét képezi. A dokumentumok, úgy
mint a jelen Webhely Általános Szerződési Feltételei és Reklamációs Szabályzata az Eladó
Webhelyén vannak közzétéve.
14.2. Jelen adatvédelmi szabályzat az Eladó Webhelyén történő közzététellel lépnek
érvénybe és hatályba. 2022. szeptember 14-én
Ez az e-shop a http://www.pravoeshopov.sk által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik.