REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZAT

A www.moonlightbrand.sk webáruház reklamációs szabályzata
I. Általános rendelkezések
1.1. A jelen reklamációs szabályzat a Tt. 40/1964 sz. törvény – polgári törvénykönyv –
hatályos változata (a továbbiakban „polgári törvénykönyv”) a fogyasztóvédelemről szóló Tt.
250/2007 sz. módosított törvény (a továbbiakban „fogyasztóvédelmi törvény”), a távollevők
között kötött áru- vagy szolgáltatásértékesítési szerződések vagy az eladó üzemegységein
kívül kötött szerződések terén érvényes fogyasztóvédelemről, valamint más törvények
módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 102/2014. sz. törvény hatályos változata,
valamint az elektronikus kereskedelemről szóló Tt. 22/2004. sz. módosított törvény hatályos
változata alapján készült. A szabályzat célja a jogviszonyok szabályozása az Eladó:
1.2. Az Eladó egy társaság
Cégnév: moonlight global s. r. o.
Székhely: Nemocničná 615/45, Galanta 924 01, Szlovák Köztársaság
a Nagyszombati Járásbíróság (Okresný súd Trnava) cégjegyzékébe bejegyezve, Sro rész,
50041/T számú bejegyzés
Cégazonosító: 54090067
Adószám: 2121567965
Közösségi adószám: SK 2121567965
Bankszámla: SK0211000000002946115799
Az eladó HÉA-körös adózó /hozzáadottérték-adó/ (a továbbiakban „Eladó”-ként is) valamint
minden olyan személy között, aki az Eladó által az Eladó Webhelyén kínált áruk vagy
szolgáltatások vásárlója, és aki az Eladó Webhelyén közzétett Általános Szerződési
Feltételek rendelkezései, a jelen Reklamációs Szabályzat rendelkezései, valamint a
fogyasztót meghatározó vonatkozó jogszabályok értelmében fogyasztóként jár el;
jogszabályok alatt a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai értendők, különösen a: a
távollevők között vagy az eladó üzemegységein kívül kötött áru- vagy
szolgáltatásértékesítési szerződések terén érvényes fogyasztóvédelemről, valamint más
törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 102/2014. sz. törvény hatályos
változata, a fogyasztóvédelemről szóló Tt. 250/2007 sz. törvény hatályos változata,
valamint a Tt. 40/1964 sz. törvény – polgári törvénykönyv – hatályos változata
1.3. Az Eladó e-mailes és telefonos elérhetősége:
E-mail: viktor@moonlightokuliare.sk
Tel.: +421904328672

1.4. Az iratok, reklamációk, szerződéstől való elállás stb. kézbesítési címe:
EXPANDECO – MoonlightBrand, FLK - Magyar Posta - Sikátorpuszta Hrsz.: 5453/18, Fót 2151, Hungary
1.5. A jelen Reklamációs Szabályzat a fogyasztónak minősülő Vásárló azon jogait és
kötelezettségeit szabályozza, amelyek az Eladó www.moonlightbrand.sk webáruházán
keresztül az Eladóval kötött, távollevők közötti szerződés alapján a cikkek (áruk) vagy
szolgáltatások hibájából eredő jogok gyakorolásával kapcsolatosak.
1.6. Vásárlónak minősül minden olyan személy (természetes vagy jogi személy), aki az
Eladó Webhelyén keresztül vagy egyéb távkommunikációs eszköz használatával adásvételi
szerződést kötött az Eladóval.
1.7. A fogyasztó az a Vásárló (magánszemély), aki az adásvételi szerződés Eladó
Webhelyén keresztül történő megkötésekor nem vállalkozói minőségében jár el.
1.8. A jelen Reklamációs Szabályzat a fogyasztónak minősülő Vásárló és az Eladó közötti
jogviszonyokat szabályozza, a Reklamációs Szabályzat 4.12. pontjában meghatározottak
kivételével (az Eladó nyilatkozata a jótállási időről abban az esetben, ha a Vásárló nem
fogyasztóként jár el).
1.9. A termékek (továbbiakban „Cikkek”-ként vagy „Áru”-ként is) olyan eladásra szánt áruk
vagy szolgáltatások, amelyek az Eladó Webhelyén vannak közzétéve.
II. Linkek
2.1. Az Eladónak az áru vagy szolgáltatás hibáiért vállalt felelősségével kapcsolatos
viszonyokra és a nem egyéni vállalkozói minőségükben eljáró magánszemélyekkel
(fogyasztókkal) fennálló szerződéses kapcsolatokra (valamint a szerződéses viszonyból
eredő egyéb jogviszonyokra) a Tt. 40/1964 sz. törvény – polgári törvénykönyv – hatályos
változatának általános rendelkezésein kívül külön jogszabályok is vonatkoznak, különösen
a távollevők között vagy az eladó üzemegységein kívül kötött áru- vagy
szolgáltatásértékesítési szerződések terén érvényes fogyasztóvédelemről, valamint más
törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló Tt. 102/2014. sz. törvény és a
fogyasztóvédelemről szóló Tt. 250/2007 sz. törvény.
2.2. Az Eladó és a Vásárló – aki jogi személy vagy vállalkozói minőségében eljáró
magánszemély (nem fogyasztói minőségükben eljáró személyek) – közötti, a hibákért vállalt
felelősséggel kapcsolatos jogok gyakorlásából eredő jogviszonyokat a Tt. 513/1991 sz.
módosított törvényének – kereskedelmi törvénykönyv – rendelkezései szabályozzák, a jelen
Reklamációs Szabályzat 4.12. pontjában meghatározottak kivételével (az Eladó
nyilatkozata a jótállási időről abban az esetben, ha a Vásárló nem fogyasztóként jár el).
2.3. A Tt. 102/2014 sz. törvény 3. cikk (1) bek. n) pontja értelmében az Eladó tájékoztatja a
fogyasztót, hogy nincsenek olyan speciális magatartási kódexek, amelyeknek betartására
az Eladó kötelezettséget vállalt volna; magatartási kódex alatt olyan megállapodás vagy
szabályrendszer értendő, amely meghatározza az Eladó magatartását, aki egy vagy több
speciális üzleti gyakorlatra vagy üzletágra vonatkozóan vállalta e magatartási kódex
rendelkezéseinek betartását, amennyiben ezeket törvény, vagy más jogszabály vagy
közigazgatási szerv intézkedése nem rögzíti, amelynek betartását az Eladó vállalta,

valamint tájékoztatja azzal a móddal kapcsolatban, ahogyan a fogyasztó ezeket
megismerheti, vagy hozzájuthat ezek szövegéhez.
III. Az Eladó felelősségvállalása a termék (áru és szolgáltatás) hibáiért
3.1. Az Eladó köteles a cikket (árut) vagy szolgáltatást a megkötött adásvételi szerződésnek
megfelelően, azaz a megkívánt minőségben és mennyiségben, hibák (ténybeli, jogi) nélkül
leszállítani.
3.2. Az Eladó felelősséget vállal az eladott cikk vagy szolgáltatás hibáiért, annak a Vásárló
általi átvételekor. Amennyiben nem használt cikkekről van szó, úgy a jótállási időn belül a
termék átvételét követően felmerülő hibákért az Eladó felel (garanciavállalás). Az Eladó azt
tanácsolja a Vásárlónak, hogy az áruk vagy szolgáltatások hibáit indokolatlan késedelem
nélkül jelezze az Eladónak. Használt cikkek esetén az Eladó nem vállal felelősséget azok
használatából vagy elhasználódásából eredő hibákért. Az alacsonyabb áron értékesített
áruk esetében az Eladó nem felel az árengedmény alapját képező hibáért.
3.3. A Vásárló jogosult az eladott cikket vagy szolgáltatást annak átvétele előtt
megvizsgálni.
IV. Jótállási idő
4.1. A jótállási idő 24 hónap. A használt cikkek jótállási ideje 12 hónap.
A jótállási idő attól az időponttól kezdődik, amikor a Vásárló átveszi a terméket vagy a
szolgáltatást.
4.2. Amennyiben nem gyorsan romló vagy használt cikkről van szó, úgy a jótállási időn
belül a termék átvételét követően felmerülő hibákért az Eladó felel (garanciavállalás). A
jótállási idő 24 hónap. Amennyiben az eladott terméken, annak csomagolásán vagy az
ahhoz csatolt használati utasításában lejárati idő van feltüntetve, a jótállási idő az így
megjelölt időpontnál nem jár le hamarabb.
4.3. Használt cikkek esetében a Vásárló és az Eladó rövidebb jótállási időben is
megállapodhat, amely azonban nem lehet rövidebb 12 hónapnál.
4.4. A hosszabb ideig tartó használatra szánt cikkeknél külön jogszabályok 24 hónapot
meghaladó jótállási időt írnak elő. Előfordulhat, hogy a 24 hónapot meghaladó jótállási idő
csak a termék valamely részére vonatkozik.
4.5. A Vásárló kérésére az Eladó írásos garanciavállalást (jótállási nyilatkozat/garanciajegy)
ad. Ha az adott cikk természete azt lehetővé teszi, akkor a jótállási nyilatkozatot a vásárlást
igazoló okmány helyettesíti.
4.6. Az Eladó a Vásárlónak kiállított jótállási nyilatkozatában vagy a hirdetésben tett
nyilatkozatával a törvényben meghatározott jótállást meghaladó garanciát is vállalhat. A
jótállási nyilatkozatban az Eladó az adott jótállás feltételeit és terjedelmét határozza meg.
4.7. A jótállási idő a cikk Vásárló általi átvételével kezdődik. Ha a megvásárolt terméket az
Eladótól eltérő vállalkozó helyezi üzembe, a jótállási idő az üzembe helyezés napján
kezdődik, amennyiben a Vásárló az üzembe helyezést a cikk átvételétől számított három
héten belül megrendelte, valamint a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges együttműködést
szabályszerűen és időben biztosította.
4.8. A cikk új termékre való cseréje esetén a jótállási idő az új termék átvételével újraindul.

4.9. Ha egy új cikk valamely részét kicserélik – amennyiben a termék jellege azt lehetővé
teszi –, az adott részre vonatkozó jótállási idő az új cikk átvételével újraindul. Ugyanez
érvényes abban az esetben is, ha egy cikk olyan részének cseréjére kerül sor, amelyre
külön jótállás vonatkozik.
4.10. A jótállás alatt álló hibás termékért való felelősséghez fűződő jogok elévülnek,
amennyiben azokat a jótállási időn belül nem érvényesítették.
4.11. A jótállási idő a reklamáció intézésének időtartamával hosszabbodik meg. A jótállás
alatt álló hibás termékért való felelősséghez fűződő jogok elévülnek, ha azokat a jótállási
időn belül nem gyakorolták.
4.12. A Tt. 513/1991 sz. törvény – kereskedelmi törvénykönyv – hatályos változatának 429.
cikk (2) bekezdéséhez kapcsolódóan az Eladó kijelenti, hogy a jótállási idő hossza
tekintetében az Eladó és a nem fogyasztóként eljáró Vásárló közötti üzleti kapcsolatokban
az Eladó az áruk és szolgáltatások minőségére 12 hónapos garanciát vállal. A jótállási idő a
jelen Reklamációs Szabályzat IV. fejezetének 4.1. pontja szerinti időpontban kezdődik.
V. Hibás termékért való felelősséggel kapcsolatos jogok érvényesítése (Reklamáció)
5.1. A Vásárló a cikkek, áruk vagy szolgáltatások hibáiért való felelősséggel kapcsolatos
jogait a következő címen gyakorolhatja: Moonlight global s. r. o. Jas 936/5, 924 01 Galanta
A Vásárló bármikor élhet személyes reklamációhoz való jogával az Eladó bármely olyan
üzemegységében, ahol a reklamáció átvétele az ügy természetéből adódóan lehetséges,
vagy az Eladó székhelyén, esetleg harmadik felek révén (pl. szállítócégek, futárcégek,
Szlovák Posta stb.). Az Eladó azt javasolja a Vásárlónak, hogy reklamációhoz a
reklamációs űrlapot használja. Az említett űrlap az Eladó Webhelyén szabadon elérhető.
Az Eladó azt javasolja a Vásárlónak, hogy a reklamációhoz számlát, jótállási nyilatkozatot
vagy egyéb olyan okmányt csatoljon, amely igazolja, hogy a reklamált árut vagy
szolgáltatást Eladótól vásárolta meg. Az Eladó javasolja a Vásárlónak, hogy a reklamáció
benyújtásakor írja le az áru vagy a szolgáltatás hibáját.
5.1.1. Abban az esetben, ha a Vásárló az árut vagy szolgáltatást nem személyesen
reklamálja, az Eladó azt javasolja a Vásárlónak, hogy az árut a reklamáció felgyorsítása
érdekében az áru hibájának részletes leírásával, valamint az áru Eladótól történt
megvásárlását igazoló okirattal (például fizetési bizonylat, számla, jótállási nyilatkozat)
együtt küldje el az Eladónak.
5.1.2. Reklamáció esetén javasoljuk az árut ajánlott küldeményként elküldeni. Az Eladó azt
javasolja, hogy az árut ne küldje utánvétes küldeményként, mivel azt az Eladó nem veszi át.
5.1.3. Az Eladó köteles a fogyasztónak igazolást adni a reklamáció benyújtásáról.
Távkommunikációs eszközzel benyújtott reklamáció esetén az Eladó azonnal igazolást küld
a fogyasztónak a reklamáció benyújtásáról; amennyiben az igazolás nem kézbesíthető
azonnal, azt indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb azonban a reklamáció elintézéséről
szóló dokumentummal együtt küldi el; a reklamáció benyújtásáról szóló igazolást nem

szükséges elküldeni, ha a fogyasztó a reklamáció benyújtásának tényét más módon is
bizonyíthatja.
5.1.4. Az Eladó köteles a Reklamáció benyújtását követő 30 napon belül írásos igazolást
kiadni a reklamáció elintézéséről, legkésőbb azonban a reklamáció elintézéséről szóló
igazolással együtt, amennyiben a reklamáció elbírálására nyitva álló határidő a reklamáció
tárgyának átvételével kezdődött.
5.1.5. A reklamáció elintézése alatt a reklamációs eljárás lezárása értendő a megjavított
termék átadásával, az áru cseréjével, az áru/szolgáltatás vételárának visszafizetésével,
áru/szolgáltatás vételárából számított arányos árengedmény kifizetésével, a teljesítés
átvételéről szóló írásos felszólítással, esetleg a reklamáció indoklással ellátott
elutasításával.
5.2. A reklamáció elintézése nem érinti a fogyasztó külön jogszabály szerinti kártérítési
igényét.
5.3. Az Eladó köteles haladéktalanul, összetett esetekben a reklamáció benyújtásától
számított 3 munkanapon belül, indokolt esetben pedig – főleg, ha a termék/szolgáltatás
állapotának felmérése összetett technikai elbírálást igényel – a reklamáció benyújtásától
számított 30 munkanapon belül meghatározni a reklamáció Tt. 250/2007 sz. törvény
hatályos változatának 2. cikk m) pontja szerinti elintézésének módját (a reklamáció
elintézése alatt a reklamációs eljárás lezárása értendő a megjavított termék átadásával, az
áru cseréjével, az áru/szolgáltatás vételárának visszafizetésével, áru/szolgáltatás
vételárából számított arányos árengedmény kifizetésével, a teljesítés átvételéről szóló
írásos felszólítással, esetleg a reklamáció indoklással ellátott elutasításával). A reklamáció
elintézési módjának meghatározását követően az Eladó haladéktalanul kezeli a
reklamációt, indokolt esetben ez történhet később is, a reklamáció elintézése azonban nem
tarthat annak benyújtásától számított 30 napnál tovább. Amennyiben a reklamáció tárgyát
az Eladó a reklamáció benyújtásának napjánál későbbi időpontban veszi át, a reklamáció e
bekezdés szerinti elintézésének határideje a reklamáció tárgyának Eladó általi átvételével
indul, legkésőbb azonban abban a pillanatban, amikor az Eladó a reklamáció tárgyának
átvételét lehetetlenné teszi vagy megakadályozza. A panaszkezelési határidő
eredménytelen leteltével a fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől vagy kicseréltetni
az árut (a reklamáció tárgyát).
5.4. Ha a fogyasztó a reklamációt a vásárlástól számított első 12 hónapon belül érvényesíti,
az Eladó a reklamációt csak szakvélemény alapján utasíthatja el; a szakvélemény
eredményétől függetlenül nem lehet követelni a fogyasztótól a szakvéleménnyel és ehhez
kapcsolódó más tevékenységekkel összefüggő költségek megtérítését. Az Eladó köteles a
fogyasztónak a reklamáció elintézését követő 14 napon belül kiadni a szakvélemény
másolatát, mely alapján a reklamáció elutasítására sor került.
5.5. Ha a fogyasztó a reklamációt a vásárlástól számított 12 hónapon túl érvényesítette, és
az Eladó elutasította azt, a reklamációt intéző személy köteles a reklamáció intézéséről
kiállított dokumentumban feltüntetni, hogy a fogyasztó kinek küldheti el a terméket
szakvélemény elkészítése céljából. Ha a terméket szakvélemény elkészítése érdekében a

kijelölt személyhez küldik, a felülvizsgálat költségeit és minden más, ezzel összefüggő
észszerű költséget az Eladó viseli függetlenül a szakértői vizsgálat eredményétől. Ha a
fogyasztó a szakvélemény útján bizonyítja az Eladó felelősségét a termék hibájáért, újabb
reklamációt nyújthat be; a szakértői vizsgálat ideje alatt a jótállási idő nem telik. Az Eladó
köteles a reklamáció ismételt benyújtását követő 14 napon belül megtéríteni a fogyasztónak
a szakvélemény beszerzésére fordított költségeit, valamint minden más, ezzel összefüggő
észszerű költséget. Az ismételten benyújtott reklamáció nem utasítható el.
5.6. A fogyasztó a hibás termékért való felelősséggel kapcsolatos joginak gyakorlásával
kapcsolatban felmerülő szükséges költségek (különösen a reklamált áru elküldésének
szállítási költségei) megtérítését igényelheti. A szerződéstől a termék vagy szolgáltatás
hibája miatti elállás esetén a fogyasztónak joga van az elállás költségeinek megtérítésére
is.
5.7. A jelen cikk 5.4. pontja szerinti szakvéleményre vonatkozó követelmények:
A szakvéleménynek tartalmaznia kell:
a) a szakvizsgálatot végző személy azonosító adatait,
b) a vizsgált termék pontos beazonosítását,
c) a termék állapotának leírása,
d) a vizsgálat eredményét,
e) a szakvélemény elkészítésének dátumát.
5.8. Ha a termék jellege ezt lehetővé teszi, a fogyasztó a terméket a reklamáció
benyújtásakor adja át az Eladónak (kijelölt személynek). Amennyiben a termék jellege nem
teszi lehetővé a termék Eladóhoz (kijelölt személyhez) történő eljuttatását, a fogyasztó
kérheti a hiba helyszínen történő elhárítását, vagy megállapodhat az Eladóval (kijelölt
személlyel) a termék szállításának módjáról.
5.9. A jótállási időbe nem számít bele a hibás termékért való felelősséggel kapcsolatos jog
érvényesítésétől a javítás befejezését követően a termék Vásárló általi átvételéig terjedő
időszak. Az Eladó köteles igazolást kiadni a Vásárló számára a jog érvényesítésének
időpontjáról, valamint a javítás végrehajtásáról és annak időtartamáról.
VI. Vásárló hibás termékért való felelősséggel kapcsolatos jogai
6.1. Ha orvosolható hibáról van szó, a Vásárlónak joga van azt ingyenesen, időben és
szakszerűen orvosoltatni. Az Eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül orvosolni.
6.2. A Vásárló a hiba javítása helyett az áru, vagy ha a hiba csak az áru valamely
komponensét érinti, az adott komponens kicserélését is kérheti, amennyiben ez az áru ára
vagy a hiba komolysága szempontjából az Eladónak nem jelent aránytalanul nagy
ráfordítást.
6.3. Az Eladó a hiba javítása helyett minden esetben választhatja a hibás áru hibátlanra
való cserélését, amennyiben azzal a Vásárló számára nem okoz jelentős nehézségeket.
6.4. Amennyiben olyan hibáról van szó, amely nem javítható, és a hiba megakadályozza az
áru rendeltetésszerű használatát, a Vásárlónak jogában áll az árut kicseréltetni vagy a
szerződéstől elállni. Ugyanezek a jogok illetik meg a Vásárlót abban az esetben is, ha
javítható hibáról van szó, de a Vásárló a hiba többszöri javítását követő ismételt

előfordulása vagy a hibák nagyobb száma miatt nem tudja az árut rendeltetésszerűen
használni.
6.5. Egyéb nem javítható hibák esetén a Vásárló megfelelő árengedményt kérhet az áru
árából.
VII. Záró rendelkezések
7.1. A jelen Reklamációs Szabályzat az Általános Szerződési Feltételek, valamint „A
Webhely adatvédelmi szabályzata és tájékoztatója” szerves részét képezi. A
dokumentumok, úgy mint a Általános Szerződési Feltételek, valamint A Webhely
Adatvédelmi szabályzata és tájékoztatója az Eladó Webhelyén vannak közzétéve.
7.2. A Reklamációs Szabályzat módosítása esetén a Vásárló és az Eladó közötti
kapcsolatra egészen a szerződés megszűnéséig az adásvételi szerződés megkötésének
időpontjában érvényes és hatályos Reklamációs Szabályzat az irányadó.
7.3. A jelen Általános Szerződési Feltételek az Eladó Webhelyén történő közzététellel
lépnek érvénybe és hatályba. 2022. szeptember 14-én
Ez az e-shop a http://www.pravoeshopov.sk által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik.